Teröre Lanet ve Cumhuriyet Mitingi 28 Ekim 2007

.
.